ไม่สามารภใช้งาน Report GL ได้ เพราะระบบ ERROR

ไม่สามารภใช้งาน Report GL ได้ เพราะระบบ ERROR

ไม่สามารภใช้งาน Report GL ได้ เพราะระบบ ERROR
ERROR REPORT GL