นำเข้าข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายละเอียดลูกค้า Supplier รหัสสินค้า รหัสทรัพย์สิน เป็นต้น

นำเข้าข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายละเอียดลูกค้า Supplier รหัสสินค้า รหัสทรัพย์สิน เป็นต้น

เรียน เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
   ดิฉันอยากสอบถาม วิธีการนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน  เช่น รายละเอียดลูกค้า  Supplier  รหัสสินค้า  รหัสทรัพยฺ์สิน  ยอดยกมา
ว่าจะนำเข้าข้อมูลพวกนี้ได้อย่างไร  
   เพราะถ้าคีย์เอง ข้อมูลค่อนข้างมหาศาลค่ะ    ที่ต้องนำข้อมูลเข้าใหม่ เนื่องจากบริษัทจะมีการควบรวมกิจการ  จึ้งต้องใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปค่ะ